Centrum BOZP a požární ochrana Zlín a Otrokovice

Specialista na bezpečnost práce a požární ochranu


Požární ochrana

Obor, který se zabývá požární ochranou a s ní související bezpečností a ochranou zdraví při práci je opravdu hodně široký. Tento obor zahrnuje širokou škálu činností a služeb, které se vůbec v rámci zajištění a veškeré bezpečnosti dají nabízet a poskytovat. Mezi základní služby v rámci požární ochrany patří například vstupní audit pro ověření plnění požadavků dle platné legislativy, vypracování kompletní dokumentace podle aktuální platné legislativy v dané oblasti, profesionální školení požární ochrany a to nejen pro živnostníky, ale také pro podniky a organizace, dále zde můžou spadat návrhová opatření k nápravě zjištěných nedostatků, poradenství v oblasti požární ochrany, odborný servis spolu s dodáním prostředků požární ochrany a mnoho dalších služeb a činností.

Nabízíme služby v oblasti požární ochrany, zpravidla zajišťujeme všechny možné aspekty ochrany zdraví člověka, které souvisejí s výkonem jeho práce a zahrnuje tedy aspekty zdravotní, technické, organizační, technologické včetně potřebné dokumentace, která je snad samozřejmostí. K dalším činnostem patří zpravidla odhalení možných rizik, které ohrožují člověka při práci a zajištění všech nezbytných opatření k odstranění takto zjištěných rizik nebo alespoň zajištění jejich minimalizace. Zajišťujeme informování různými formami. Těmito formami se myslí zprostředkování informací elektronicky, písemně, prostřednictvím internetu nebo jinými formami, jako je školení, atd.

Požární ochrana a související právní předpisy

Mnoho činností, kterých se lidé účastní a které lidé provozují v osobní nebo v profesním životě, přináší riziko vzniku požáru. Zákon o požární ochraně, stejně jako zákoník práce a jiné právní předpisy ukládají povinnost právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám zajistit řádné dodržování předpisů týkajících se požární ochrany. Za dodržování takových předpisů je zodpovědný statutární orgán, podnikající fyzická osoba anebo také její zástupce. V určitých případech je odpovědný i majitel objektu. Jestliže je však osoba, která je odpovědná za jejich dodržování, řádně proškolená a informovaná, je schopná řadě nebezpečí, které vyplývají z provozu činností, účinně a úspěšně předcházet. Předpisy, které s požární ochranou souvisí, jsou zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Zpracování požární dokumentace

Právnické osoby, které provozují činnosti, kde hrozí riziko vzniku požáru, jsou povinny mít zpracovanou dokumentaci požární ochrany a podle této dokumentace plnit podmínky požární ochrany. Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby byla každá dokumentace v souladu se skutečným stavem. Dokumentací se stanovují podmínky požární bezpečnosti a tvoří ji dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, dokumentace zdolávání požárů, tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, nebo také požární kniha. Součástí dokumentace požární ochrany je také i další dokumentace, která obsahuje podmínky požární bezpečnosti. Jestliže nemáte čas na vypracování požární dokumentace, nebo si s vypracováním této dokumentace nevíte rady nebo se Vám jednoduše nechce, přenechejte tuto nezáživnou práci na profesionální firmě, které se zpracováním požárních dokumentací zabývá, která Vás dokumentace zpracuje kvalitně, odborně a Vy budete mít jistotu a klid, že jste pro chod Vašeho podniku udělali maximum.

Školení o požární ochraně

Povinnost zabezpečit školení vyplývá ze zákona o požární ochraně dle ust. § 16 z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Všechny právnické osoby, ale také podnikající fyzické osoby, které jsou provozovateli určité činnost, při které je zvýšené požární nebezpečí nebo vysoké požární nebezpečí, jsou povinny zabezpečovat pravidelně školení zaměstnanců o požární ochraně. Taková školení je nutné zajišťovat zvlášť pro vedoucí zaměstnance, a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Dále je potřeba zajišťovat odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, pokud tedy je preventivní požární hlídka zřízena a zajišťovat také odbornou přípravu preventistů požární ochrany v případě, že jsou preventisté požární ochrany ustanovení.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně je nutné pro všechny fyzické osoby nacházející se v pracovním nebo v jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Pro takové fyzické osoby, které se na pracovišti právnické nebo podnikající fyzické osoby zdržují pouze příležitostně, se školení o požární ochraně zabezpečuje také, ale pouze v těch případech, že osoby, které vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokými požárním nebezpečím přicházejí do styku s těmito činnostmi. Veškeré výše zmíněné druhy školení musí vykonávat osoby, které mají k dané činnosti příslušná potřebná oprávnění. Školení a odborné přípravy se musí provádět ve stanovených lhůtách. Pokud tedy potřebujete proškolit své zaměstnance, využijte služeb profesionální firmy, která se zabývá školením všech druhů, ať máte jistotu a klid, že jste nic nezanedbali.

Požární vybavení objektů

Mezi požární vybavení objektů můžou patřit tzv. autonomní hlásiče požáru nebo také přenosné hasicí přístroje. Co je to hasicí přístroj všichni dobře víme. Ale co se rozumí pod pojmem autonomní hlásič požáru? Autonomní hlásič požáru představuje malou krabičku, která v sobě obsahuje všechny potřebné komponenty. Jejím účelem je zjistit výskyt kouře, a za pomocí účinné sirény upozornit majitele nebo další rodinné příslušníky na výron kouře buď z krbu, nebo z krbových kamen nebo také na vznikající požár. Díky autonomnímu hlásiči se může předejít možnému nebezpečí otravy zplodinami hoření, zraněním nebo vysokým finančním škodám vzniklých požárem. Pro další informace ohledně požárních vybavení objektů kontaktujte profesionální firmu, která poskytuje komplexní služby a poradenství v oblasti protipožární ochrany a která Vám může nejenom takové vybavení prodat, ale následně ho i servisovat a revidovat.

Školení BOZP

provádí odborně způsobilé osoby, které zaměstnance seznámí s možnými riziky, proškolí je v poskytování první pomoci a mohou se také zaměřit na konkrétní pracovní činnosti, a to například na školení práce ve výškách či školení řidičů referentských vozidel.

Kontakt

BOZP Zlín

pobočka

ENERGOM Projekty, a.s.

CENTRUM BOZP A PO ČR

+420 777 929 770

info@energom.cz

www.energom.cz

IČ: 29001838, DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace